Tidligere temaer

Tidligere temaer

Sampolkonferansen 2021

Konferansen i 2021 tok for seg Ulikhet, og hadde følgende beskrivelse:

Ulikheten kjenner ingen grenser, og er derfor grenseløs. Sampolkonferanse bærer tittelen «Grenseløs ulikhet: er verdenssamfunnet på bristepunktet?». Har ulikheten noen gang vært større? Finnes det rettferdighet i verden slik den er i dag? Vi ønsker gjennom Sampol-konferansen 2021 å skape debatt, engasjement og refleksjon rundt global ulikhet. Ulikhet er et område som ofte overskygges av tung økonomisk teori. Vi vender blikket utover og ser på andre aspekt ved global ulikheter. Det blir spennende debatter og foredrag om bistand, vaksinering, kjønn og rettferdighet. Hvordan endte vi her? Er ulikheten egentlig så stor så mange skal ha det til?


_____________________________________

Vi har valgt å arkivere deler av SAMPOL-konferansen 2021 for å gjøre plass til SAMPOL-konferansen 2023. Selv om deler av konferansen er arkivert, så er det fortsatt mulig å gjenoppleve eller oppleve konferansen for første gang. Vi har lagt ut YouTube videoer av konferansen, slik at interesserte kan se tilbake på de spennende debattene og foredragene som ble holdt. SAMPOL-konferansen 2021 var en fantastisk begivenhet og vi ønsker at flest mulig skal få muligheten til å oppleve den.


Trykk på knappen for å se arkivet


Sampolkonferansen 2019

I kjølvannet av den pågående klimakrisen vi står overfor, var konferansen både viktig svært aktuell. I over 30 år har vi hatt kunnskap om hvordan utslipp av klimagasser påvirker det globale klimaet, og klimaforskerne blir stadig sikrere i sine konklusjoner. Hvorfor gjør vi ikke mer? I dag hersker det liten tvil om at klimaendringene er menneskapte, og at konsekvensene av dem kan bli svært dramatiske. På tross av denne kunnskapen, ser vi få tegn til at klimaforskernes advarsler faktisk blir tatt på alvor. 


Gapet mellom handling, klimaaktivisme, flyktninger uten flyktningsstatus, rettferdighet i internasjonal klimapolitikk, klimaskepsis og klimabistand var bare noen av temaene som konferansen tok for seg. 


Sampolkonferansen 2017

For konferansen i 2017 var temaet populisme med tittelen “Populisme, et demokratisk gode eller et onde?”. Konferansen tok for seg populisme i Europa, under Trump sitt presidentskap, Vladimir Putin etter da 17 år ved makten, samt NATO og Russland. Kjente og kjære professorer fra UiB, forskere og politikere bidro til innholdsrike og spennende dager. Disse dagene satt lys på hvordan populisme kan true demokratiet og hvordan flyktninger kan bli brukt som et retorisk våpen. Konferansen ble avsluttet med partidebatt med Christian Tybring-Gjedde (FrP), Erik Skutle (H), Erlend Horn (V), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Oddny Miljeteig (SV) og Sofie Marhaug (R). 

Sampolkonferansen 2015

I 2015 søkte vi svar på spørsmålet: "Økende økonomisk ulikhet - en utfordring for det moderne demokratiet?", hvor vi belyste dette i både nasjonalt og internasjonalt perspektiv. På konferansen ble velferdsmodellen, rettferdighetsteori og kapitalisme sentrale nøkkelord. Representanter fra venstre- og høyre-politisk akse er invitert, i tillegg til gjester fra akademia og næringsliv. Blant gjestene kom blant annet: Lars Peder Nordbakken, Jonathon Moses, Alexander Cappelen, Kristin Halvorsen, Ali Esbati, Linn Cecilie Moholt, Johs. Hjellbrekke og Jan Arild Snoen.

Sampolkonferansen 2013

Med tittelen “Narkotika - et uløselig problem?” tok konferansen i 2013 for seg de mange utfordringer og problemstillinger som kommer i lys av narkotika. Over to dager ble det diskutert, blant annet, det juridiske aspektet, narkotika fra et helseperspektiv, psykisk helse, FN sitt arbeid, narkotika i både i Latin Amerika og i Norge, samt veien videre. Det var to dager fylt med debatter og samtaler, faglig påfyll og ellers belysning av de omfattende og komplekse aspektene ved narkotika.

Sampolkonferansen 2011

Kampen mot terror

Temaet “kampen mot terror” fikketter angrepene i Oslo og på Utøya brått en ny dimensjon og aktualitet. Som et faglig alternativ til den tabloide mediedebatten, og med søkelys på emnene krig, dialog, media og trusselbildet, tok konferansen mål avseg å vise temaets kompleksitet, samt sette fokus på hvordan det nasjonalt og internasjonalt jobbes med å bekjempe terrorisme. For å gi sine bidrag var blant andre Forsvarminister Grete Faremo og utenrikskommentator Bjørn Hansen, invitert.

Sampolkonferansen 2009

Maktspill i nord: konflikt og samarbeid

Med de diplomatiske utfordringene mellom landene nord i Europa som tema inviterte Sampolkonferansen 2009 blandt annet Islands president Olafur Ragnar Grimsson og Russlands ambassadør Sergej Andrejev for å diskutere faren for konflikt og muligheten for samarbeid i nordområdene.

Sampolkonferansen 2007

Korrupsjon: global utfording – norsk virkelighet?

Utifra et globalt og nasjonalt synspunkt tematiserte dette årets Sampolkonferanse korrupsjonsproblematikken i samfunnet. For å sette søkelys på utviklingen og fremtidige utfordringer ble blant annet statsråd Åslaug Haga invitert til å debattere.

Sampolkonferansen 2005

Veivalg 2005: En konferanse om Norges fremtidige livsgrunnlag

Dette årets Sampolkonferanse så på utfordringene som kom til å møte Norge i fremtiden og hvilken tiltak som burde iverksettes for på en best mulig måte kunne møte disse utfordringene. Innledere var blandt annet professor og tidligere statsråd Victor Norman og Jonas Gahr Støre.

Sampolkonferansen 2003

Future Europe

Sampolkonferansen 2003 hadde fokus på Europa i endring og tematiserte den mulige fremtidige Europa under EU sitt lederskap. Ville EU fortsette å promotere demokratiet og freden i verdensdelen, og var EU en fremtidig supermakt i emning? Innledere var blandt annet Europa-korrespondent Frank Rossavik og og professor Stein Kuhnle.

Sampolkonferansen 2000

Politics in a global economy

Politikk i ein global økonomi var tema for Sampolkonferansen i 2000. Viseadminstrerende direktør i NHO, Kristin Clemet, var blant foredragsholderene. Det var også den britiske økonomiprofessoren og Labour-politikeren Lord Meghnad Desai. Professorene Helge Hveem, Gordon Laxer og Agnar Sandmo var også blant innlederne på konferansen.

Sampolkonferansen 1997

Human rights in modern democracies

Sampolkonferansen 1995

Separatism

Under 1995-versjonen av Sampolkonferansen ble «Separatisme» satt på agendaen. Konferansen satte søkelys på hvordan ulike identitetsbyggende aspekter, samt økonomiske ressurser, stimulerer til separatistiske holdninger og bevegelser. Blant de inviterte innleggsholderne var Walker Connor, Tone Bringa og Donald Horowitz.

Sampolkonferansen 1993

Migration

Under Sampolkonferansen 1993 ble fokuset rettet mot migrasjon og migrasjonspolitikk. Konferansen tok for seg ulike aspekter ved inn- og utvandring, og belyste utfordringer og muligheter sett fra både emigrasjonsland og immigrasjonsland. Blant innleggsholderne var Aristide Zolberg, Samir Amin og Grete Brochmann

Sampolkonferansen 1991

Democracy: illusion or reality?

”Demokrati: En illusjon eller realitet?” var overskriften da Sampolkonferansen gikk av stabelen i 1991. Under konferansen ble demokratibegrepet diskutert i en bred kontekst, men samtidig ble et spesielt fokus rettet mot de demokratiske utfordringene Øst-Europa stod overfor etter Sovjetunionens fall. Blant innleggsholderne var Jan Egeland, Juliet Lodge og Evelyne Huber.

Sampolkonferansen 1989

Visions of the welfare state

Sampolkonferansen 1987

Norway, OPEC and the Middle East

Sampolkonferansen 1986

Europe and Norway

Sampolkonferansen 1985

Political scientists and the internationalisation of business