Tidligere temaer

Sampolkonferansen 2023

Konferansen i 2023 tok for seg teknologi, og hadde følgende beskrivelse:

(U)begrenset teknologi: Demokratiets fremgang eller undergang?

Årets Sampol-konferanse går av stabelen 18.oktober! Under årets konferanse ønsker vi å utforske teknologi sin rolle i samfunnet. Fokuset vil være på hvordan teknologi kan være både årsaken, men også løsningen på mange av utfordringene som berører flere ledd av samfunnet som stater, individer, forskning og næringslivet. Gjennom debatter, foredrag og panelsamtaler ønsker vi å belyse en rekke temaer: etikk og regulering av kunstig intelligens, forskning og brukerdata fra teknologiselskaper, autoritære regimers bruk av teknologi, ytringsfrihet i media, radikalisering og politisk mobilisering, og grønn bærekraftig utvikling og innovasjon. Konferansen vil også holde en tradisjonstro partidebatt om energi og fornybarhet.


_____________________________________

Vi har valgt å arkivere deler av SAMPOL-konferansen 2021 for å gjøre plass til SAMPOL-konferansen 2025.


Trykk på knappen for å se arkivet


Sampolkonferansen 2021

Konferansen i 2021 tok for seg Ulikhet, og hadde følgende beskrivelse:

Ulikheten kjenner ingen grenser, og er derfor grenseløs. Sampolkonferanse bærer tittelen «Grenseløs ulikhet: er verdenssamfunnet på bristepunktet?». Har ulikheten noen gang vært større? Finnes det rettferdighet i verden slik den er i dag? Vi ønsker gjennom Sampol-konferansen 2021 å skape debatt, engasjement og refleksjon rundt global ulikhet. Ulikhet er et område som ofte overskygges av tung økonomisk teori. Vi vender blikket utover og ser på andre aspekt ved global ulikheter. Det blir spennende debatter og foredrag om bistand, vaksinering, kjønn og rettferdighet. Hvordan endte vi her? Er ulikheten egentlig så stor så mange skal ha det til?


_____________________________________

Vi har valgt å arkivere deler av SAMPOL-konferansen 2021 for å gjøre plass til SAMPOL-konferansen 2023. Selv om deler av konferansen er arkivert, så er det fortsatt mulig å gjenoppleve eller oppleve konferansen for første gang. Vi har lagt ut YouTube videoer av konferansen, slik at interesserte kan se tilbake på de spennende debattene og foredragene som ble holdt. SAMPOL-konferansen 2021 var en fantastisk begivenhet og vi ønsker at flest mulig skal få muligheten til å oppleve den.


Trykk på knappen for å se arkivet


Sampolkonferansen 2019

I kjølvannet av den pågående klimakrisen vi står overfor, var konferansen både viktig svært aktuell. I over 30 år har vi hatt kunnskap om hvordan utslipp av klimagasser påvirker det globale klimaet, og klimaforskerne blir stadig sikrere i sine konklusjoner. Hvorfor gjør vi ikke mer? I dag hersker det liten tvil om at klimaendringene er menneskapte, og at konsekvensene av dem kan bli svært dramatiske. På tross av denne kunnskapen, ser vi få tegn til at klimaforskernes advarsler faktisk blir tatt på alvor. 


Gapet mellom handling, klimaaktivisme, flyktninger uten flyktningsstatus, rettferdighet i internasjonal klimapolitikk, klimaskepsis og klimabistand var bare noen av temaene som konferansen tok for seg. 


Innledere

Her er en oversikt over innledere for sampolkonferansen 2019. Vi har hatt fokus på å invitere ett vidt spekter av eksperter med kompetanse på ulike områder. Du vil finne jurister, økonomer, sosiologer, statsvitere, politikere og mye mer. Se programmet vårt for mer informasjon om hva de ulike innlederne skal snakke om.

Innledere:

 • Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi, Universitetet i Oslo
 • Linda Nøstbakken, professor og prorektor for utdanning, Norges Handelshøysskole, og medlem av Klimarisikoutvalget.
 • Pål Lorentzen, høyesterettsadvokat og spesialrådgiver for Norsk klimastiftelse.
 • Arild Angelsen, Professor Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
 • Hanne Svarstad, professor ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, OsloMet.
 • Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i Bergens Tidene.
 • Steffen Kallbekken, Forskningssjef ved CICERO.
 • Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.
 • Christina Voigt, professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.
 • Gisle Andersen, sosiolog og forsker II ved NORCE.
 • Ivar T. Jørgensen, fagdirektør i avdeling for klima, energi og miljø, NORAD.
 • Aled Williams, forsker ved Christian Michelsens Institutt
 • Iselin Stensdal, Forsker ved Fridtjof Nansen Insitutt
 • Martin Hultman, førsteamanuensis ved Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.
 • Bård Lahn,forsker ved CICERO Senter for klimaforskning.
 • Kristin Strømsnes, professor ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.
 • Lise Rakner, professor i sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.
 • Siri Gloppen, professor i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og leder av Centre on Law and Social Transformation.
 • Leiv Marsteintredet,førsteamanuensis ved Institutt for Sammenliknende Politikk
 • Åsta Dyrnes Nordø, forsker ved NORCE.
 • Endre Tvinnereim, førsteamanuensis ved Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.
 • Stein Ivar Steinshamn, professor i Miljø og ressursøkonomi ved NHH, Bergen.
 • Marina Povitkina, Post. doc ved Universitetet i Gøteborg
 • Synnøve Kvamme, Fylkessekretær i Naturvernforbundet Hordaland
 • Mari Skåra Helliesen, stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.
 • Katherine Duarte, stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.
 • Esmeralda Colombo, stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Politikere:

 • Stefan Heggelund, storingsrepresentant for Høyre
 • Gisle Meininger Saudland, stortingsrepresetant for FRP
 • Atle Hamar, Statsseketær i Klima og Miljødepartementet, Venstre
 • Eigil Knutsen, Storingsrepersentant for AP
 • Marthe Hammer 1. kandidat for SV -Vestland (SV)
 • Arild Hermstad Nasjonal Talsperson MDG (MDG)
Side 1
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5
Side 6
Side 7
Side 8
Side 9
Side 10
Side 11
Side 12
Side 13

Sampolkonferansen 2017

For konferansen i 2017 var temaet populisme med tittelen “Populisme, et demokratisk gode eller et onde?”. Konferansen tok for seg populisme i Europa, under Trump sitt presidentskap, Vladimir Putin etter da 17 år ved makten, samt NATO og Russland. Kjente og kjære professorer fra UiB, forskere og politikere bidro til innholdsrike og spennende dager. Disse dagene satt lys på hvordan populisme kan true demokratiet og hvordan flyktninger kan bli brukt som et retorisk våpen. Konferansen ble avsluttet med partidebatt med Christian Tybring-Gjedde (FrP), Erik Skutle (H), Erlend Horn (V), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Oddny Miljeteig (SV) og Sofie Marhaug (R). 

Sampolkonferansen 2015

I 2015 søkte vi svar på spørsmålet: "Økende økonomisk ulikhet - en utfordring for det moderne demokratiet?", hvor vi belyste dette i både nasjonalt og internasjonalt perspektiv. På konferansen ble velferdsmodellen, rettferdighetsteori og kapitalisme sentrale nøkkelord. Representanter fra venstre- og høyre-politisk akse er invitert, i tillegg til gjester fra akademia og næringsliv. Blant gjestene kom blant annet: Lars Peder Nordbakken, Jonathon Moses, Alexander Cappelen, Kristin Halvorsen, Ali Esbati, Linn Cecilie Moholt, Johs. Hjellbrekke og Jan Arild Snoen.

Sampolkonferansen 2013

Med tittelen “Narkotika - et uløselig problem?” tok konferansen i 2013 for seg de mange utfordringer og problemstillinger som kommer i lys av narkotika. Over to dager ble det diskutert, blant annet, det juridiske aspektet, narkotika fra et helseperspektiv, psykisk helse, FN sitt arbeid, narkotika i både i Latin Amerika og i Norge, samt veien videre. Det var to dager fylt med debatter og samtaler, faglig påfyll og ellers belysning av de omfattende og komplekse aspektene ved narkotika.

Her følger en liste over innledere for årets Sampolkonferanse:

-Øyvind Arntzen, prosjektleder i Rusfri Bolig i Sarpsborg kommune

-Øyvind Bjerknes, strategisk analyse i Kripos

-Benedicte Bull, førstamanuensis ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo.

-Dagfinn Haarr, lege og forkjemper for legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

-Erlend Horn, nestleder for bystyrets komité for miljø og byutvikling (V).

-Thomas Anthun Nielsen, redaktør for gatebladet Megafon.

-Frøy Gudbrandsen, journalist i Bergens Tidende.

-Marita Moltu, nestleder i oppvekstkomitéen i bystyre (KrF).

-Martin Larsen Hirth, prosjektleder i Bergens Tidende.

-Paul Larsson, professor ved Politihøgskolen og ekspert på organisert kriminalitet.

-Dag Rune Olsen, rektor ved Universitet i Bergen.

-Andreas Ruhl, representant for Frankfurts narkotikaprogram.

-Bjørn Røse, toll- og avgiftsdirektør i Norge.

-Maria Dyrhol Sandvik, journalist i Bergens Tidende.

-Mark Shaw, direktør for Crime, Communities, and Conflicts ved STATT.

-Arvid Skutle, forskningssjef ved Bergensklinikkene

-Karl Harald Søvig, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

-Dag-Inge Ulstein, byråd for sosial, bolig og områdesatsing i Bergen kommune

-Arne Øi, avdelingsleder i FN-sambandet Vest.

Sampolkonferansen 2011

Kampen mot terror

Temaet “kampen mot terror” fikketter angrepene i Oslo og på Utøya brått en ny dimensjon og aktualitet. Som et faglig alternativ til den tabloide mediedebatten, og med søkelys på emnene krig, dialog, media og trusselbildet, tok konferansen mål avseg å vise temaets kompleksitet, samt sette fokus på hvordan det nasjonalt og internasjonalt jobbes med å bekjempe terrorisme. For å gi sine bidrag var blant andre Forsvarminister Grete Faremo og utenrikskommentator Bjørn Hansen, invitert.

Sampolkonferansen 2009

Maktspill i nord: konflikt og samarbeid

Med de diplomatiske utfordringene mellom landene nord i Europa som tema inviterte Sampolkonferansen 2009 blandt annet Islands president Olafur Ragnar Grimsson og Russlands ambassadør Sergej Andrejev for å diskutere faren for konflikt og muligheten for samarbeid i nordområdene.

Sampolkonferansen 2007

Korrupsjon: global utfording – norsk virkelighet?

Utifra et globalt og nasjonalt synspunkt tematiserte dette årets Sampolkonferanse korrupsjonsproblematikken i samfunnet. For å sette søkelys på utviklingen og fremtidige utfordringer ble blant annet statsråd Åslaug Haga invitert til å debattere.

Sampolkonferansen 2005

Veivalg 2005: En konferanse om Norges fremtidige livsgrunnlag

Dette årets Sampolkonferanse så på utfordringene som kom til å møte Norge i fremtiden og hvilken tiltak som burde iverksettes for på en best mulig måte kunne møte disse utfordringene. Innledere var blandt annet professor og tidligere statsråd Victor Norman og Jonas Gahr Støre.

Sampolkonferansen 2003

Future Europe

Sampolkonferansen 2003 hadde fokus på Europa i endring og tematiserte den mulige fremtidige Europa under EU sitt lederskap. Ville EU fortsette å promotere demokratiet og freden i verdensdelen, og var EU en fremtidig supermakt i emning? Innledere var blandt annet Europa-korrespondent Frank Rossavik og og professor Stein Kuhnle.

Sampolkonferansen 2000

Politics in a global economy

Politikk i ein global økonomi var tema for Sampolkonferansen i 2000. Viseadminstrerende direktør i NHO, Kristin Clemet, var blant foredragsholderene. Det var også den britiske økonomiprofessoren og Labour-politikeren Lord Meghnad Desai. Professorene Helge Hveem, Gordon Laxer og Agnar Sandmo var også blant innlederne på konferansen.

Sampolkonferansen 1997

Human rights in modern democracies

Sampolkonferansen 1995

Separatism

Under 1995-versjonen av Sampolkonferansen ble «Separatisme» satt på agendaen. Konferansen satte søkelys på hvordan ulike identitetsbyggende aspekter, samt økonomiske ressurser, stimulerer til separatistiske holdninger og bevegelser. Blant de inviterte innleggsholderne var Walker Connor, Tone Bringa og Donald Horowitz.

Sampolkonferansen 1993

Migration

Under Sampolkonferansen 1993 ble fokuset rettet mot migrasjon og migrasjonspolitikk. Konferansen tok for seg ulike aspekter ved inn- og utvandring, og belyste utfordringer og muligheter sett fra både emigrasjonsland og immigrasjonsland. Blant innleggsholderne var Aristide Zolberg, Samir Amin og Grete Brochmann

Sampolkonferansen 1991

Democracy: illusion or reality?

”Demokrati: En illusjon eller realitet?” var overskriften da Sampolkonferansen gikk av stabelen i 1991. Under konferansen ble demokratibegrepet diskutert i en bred kontekst, men samtidig ble et spesielt fokus rettet mot de demokratiske utfordringene Øst-Europa stod overfor etter Sovjetunionens fall. Blant innleggsholderne var Jan Egeland, Juliet Lodge og Evelyne Huber.

Sampolkonferansen 1989

Visions of the welfare state

Sampolkonferansen 1987

Norway, OPEC and the Middle East

Sampolkonferansen 1986

Europe and Norway

Sampolkonferansen 1985

Political scientists and the internationalisation of business